Х МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ

 
21 березня 2017 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ювілейний X Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні", який організований Інститутом вищої кваліфікації спільно з кафедрами менеджменту і економіки та фінансів підприємства   КНТЕУ. 
Мета бізнес-форуму - розвиток інноваційних процесів на засадах консолідації інтелектуальних ресурсів в умовах євроінтеграції.
Робота бізнес-форуму проходила за такими напрямами:
·  інноваційна діяльність як фактор європейської інтеграції;
·  інноваційна функція бізнес-освіти;
·  інноваційні технології у сфері внутрішньої та зовнішньої торгівлі;
·  інноваційний розвиток підприємств;
·  формування інноваційних бізнес-моделей торговельних мереж;
·  управління інноваційними проектами та стартапами;
·  інноваційна політика в умовах децентралізації регіонів;
·  міжнародний трансфер технологій;
·  захист об’єктів інтелектуальної власності;
·  соціальні інновації та соціально-орієнтоване управління;
·  бізнес-асоціації та галузеві об’єднання в системі розвитку інноваційного підприємництва;
·  інклюзивні інновації в реалізації Cтратегії сталого розвитку.
Участь у форумі взяли представники органів державної влади, бізнесу, наукових, освітніх і громадських організацій.
Притульська Наталія Володимирівна, перший проректор КНТЕУ, президент Всеукраїнської федерації споживачів «Пульс» та Українського товариства товарознавців і технологів,  привітала учасників форуму і зазначила: «Ми дивимося з оптимізмом у майбутнє та бачимо перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, адже за нами креативна молодь, яка має знати, що без цих інновацій розвиток держави неможливий».
Шовкалюк Віктор Степанович, директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, окреслив сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку України. Крім того, зазначив, що питання інноваційності науки в Україні відіграють важливу роль для економічного розвитку. На шляху інноваційного розвитку пріоритетними завданнями Уряду зазначив: підтримку перспективних розробок для оборонно-промислового комплексу України; визначення науково-виробничих точок зростання; законодавче закріплення підтримки та розвитку інновацій; удосконалення умов розвитку технопарків, наукових парків; запровадження механізму державної підтримки закордонного патентування; відновлення державних цільових науково-технічних та інноваційних програм.
Тема доповіді головного наукового  співробітника НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, професора 
Андрощука Геннадія Олександровича –«Україна в глобальному інноваційному індексі». Під час виступу він зазначив, що підсумки дослідження інноваційного розвитку України останніх років свідчать про підвищення ролі  державної політики, орієнтованої на підтримку цілісності інноваційного процесу - від наукової розробки до інвестування масового виробництва, а це, в свою чергу, сприяло покращенню місця України у міжнародних рейтингах. Наша держава поки що зберігає достатній інтелектуальний потенціал, який здатний до генерації наукових ідей світового рівня.  Однак, з кожним роком ми все більше втрачаємо можливість забезпечити ефективне використання цього потенціалу на шляху до інноваційного розвитку та переходу до побудови суспільства знань, нового технологічного способу виробництва.
Начальник сектору забезпечення роботи правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Підлісна Яна Вікторівна представила своє бачення щодо інноваційного інвестування як шляху до економічного зростання України.
 
Перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Биковець Вячеслав Михайлович виклав погляд бізнесу на розвиток бізнес-асоціацій та галузевих об’єднань  в системі розвитку інноваційного підприємництва в Україні.
«Бізнес-інкубаційна технологія як інноваційний розвиток підприємств малого та середнього бізнесу» - з цією доповіддю виступив голова наглядової ради Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, кандидат технічних наук, доцент Аксьонов Геннадій Миколайович. Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу пропонує вирішити через співпрацю з будь-якою владою та за допомоги громадянського суспільства, громадських організацій змусити владу підтримувати цей розвиток задля зміцнення середнього класу.
Надзвичайно болючі питання підняв у своїй доповіді професор кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ Дрига Сергій Георгійович, охарактеризувавши інноваційну політику в Україні як інноцид завдяки нехтування наукою, відсутності знаннєвої економіки та браку інноваційних технологій. Нажаль, Україну відносять до країн-дауншифтерів, тобто таких, які, програвши конкуренцію більш успішним країнам, весь час лише сповзають вниз.
Доповідь Федулової Любові Іванівни, професора кафедри менеджменту КНТЕУ, була присвячена інноваційному механізму розвитку регіонів в умовах децентралізації. Доповідач зазначила, що важливою складовою успішного упровадження інноваційного механізму розвитку регіонів в частині управління інвестиційними проектами є формування технологічної інфраструктури, що передбачає інформаційну підтримку процесів трансферу й комерціалізації технологій, пошук партнерів для технологічного співробітництва.
Професор Соловйов Вячеслав Павлович, доктор економічних наук, керівник Центру інновацій та технологічного розвитку ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, торкнувся питання: чи сприятиме Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» перетворенню науки України в дієвий інструмент економіки?
Учений секретар Міжнародного центру дослідження соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації, доктор економічних наук, професор Ляшенко Вячеслав Іванович представив своє бачення сучасних регіональних інноваційних систем та модернізації економіки регіонів України.
Професор Клименюк Микола Миколайович, завідувач кафедри менеджменту Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського, у своїй доповіді розповів про інноваційний підхід до розвитку теорії менеджменту.
Каменецька Олена Максимівна, юрист ТОВ “Лайнс Груп” присвятила свій виступ захисту авторських прав на програмне забезпечення, висвітливши такі питання: як отримати права на програму, що охороняти, як охороняти, які ризики виникають при розробці або придбанні прав на програмне забезпечення при отриманні/передачі та особливості положення договорів про передачу авторських прав.
Чмир Олена Сергіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу сприяння інноваційному розвитку Державної наукової установи Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, присвятила свою доповідь проблемам створення національного репозитарію академічних текстів. На думку доповідача саме такий репозитарій має стати шляхом до відкритої науки та інноваціям.
Скіцько Володимир Іванович, доцент кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ ім. В.Гетьмана, детально розповів про власні дослідження з питань інновацій в ризик-менеджменті сучасного підприємства.
Під час бізнес-форуму учасники активно дискутували та дійшли висновку, що багатосторонній обмін думок неодмінно дасть поштовх для подальшого дослідження розвитку інноваційної діяльності в Україні адже саме інноваційність є вирішальним фактором, що визначає ефективність і стабільність економіки.

Для можливості коментування вам необхідно оформитися на сайті ІВК.